Regulamin

Regulamin użytkowania strony internetowej www.travelpoint24.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Strona www.travelpoint24.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze strony internetowej www.travelpoint24.pl , zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyraża, w całości bądź w jakiejkolwiek ich części, zgody na warunki niniejszego Regulaminu zobowiązany jest do zaprzestania korzystania ze strony internetowej i jej opuszczenia.
 4. Wszelkie nazwy handlowe, loga i nazwy firm, użyte na stronie internetowej należą do ich właścicieli i są używane w celach identyfikacyjnych i informacyjnych. Mogą być one zastrzeżone znakami towarowymi.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
  1. Ustawa o prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 ze zm.)
  2. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  3. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  4. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.)
  5. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony
 2. STRONA INTERNETOWA – narzędzie o nazwie: www.travelpoint24.pl służące do świadczenia usług elektronicznych.
 3. WŁAŚCICIEL – Marcin Zabuski i Dariusz Zamerfeld prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Travel Point 24 Spółka Cywilna, adres siedziby: plac Bankowy 2, 00-095, Warszawa, NIP: 5252851125, REGON: 388114036, adres poczty elektronicznej: marcin.zabuski@travelpoint24.pl ; dariusz.zamerfeld@travelpoint24.pl
 4. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
 6. WARUNKI - zbiór wszelkich postanowień (w tym m.in. niniejszego Regulaminu, plików cookies) znajdujących się na stronie internetowej.

III. ZAKRES WARUNKÓW

 1. Usługodawca umożliwia dostęp do zawartości strony internetowej zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Dane zawarte na stronie internetowej mają charakter informacyjny i tylko do celów informacyjnych mogą być wykorzystywane.
 3. Linki do innych stron internetowych, podane na niniejszej stronie internetowej, są udostępnione wyłącznie w celach informacyjnych.

IV. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

 1. Strona www.travelpoint24.pl jest obsługiwana przez wszelkiego rodzaju przeglądarki internetowe.
 2. Po akceptacji Warunków, Użytkownik ma prawo do wglądu w treści znajdujące się na stronie internetowej, ich kopiowanie, drukowanie i udostępnianie bez dokonywania jakichkolwiek zmian pod warunkiem wykorzystania tychże treści wyłącznie w celach informacyjnych z podaniem źródła, autora treści i informacji o prawach autorskich jeśli takowe mają zastosowanie. Zabronione jest wykorzystywanie treści w celach komercyjnych.
 3. Jakiekolwiek kopiowanie i używanie oprogramowania, procesów i użytej technologii, stanowiących część strony internetowej jest zakazane.
 4. Właściciel zabrania korzystania ze Strony internetowej Użytkownikowi:
  1. W przypadku naruszania przez Użytkownika obowiązujących przepisów prawnych
  2. W przypadku naruszania przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu
  3. W sytuacji prób świadomego narażenia Właściciela i innych Użytkowników na efekt działania wirusów komputerowych, koni trojańskich, robaków, programów szpiegujących, oprogramowania z niechcianymi reklamami (adware), SPAM lub innych materiałów, które są złośliwe lub mają szkodliwy wpływ na poprawne działanie strony internetowej.

V. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.travelpoint24.pl korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością www.travelpoint24.pl. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Właścicielowi, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.travelpoint24.pl , bez zgody Właściciela.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Właściciela, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.travelpoint24.pl (szczególnie w informacjach prasowych, reklamach, mediach, materiałach promocyjnych lub marketingowych) stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Właściciela i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

VI. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Strona internetowa www.travelpoint24.pl , pomimo deklaracji staranności i dobrej woli ze strony Właściciela, nie zapewnia żadnych gwarancji dotyczących prawidłowości, kompletności i aktualności prezentowanych tu treści.
 2. Korzystanie z treści strony internetowej odbywa się na własne ryzyko Użytkownika i na jego pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody związane lub wynikające z jej wykorzystania, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych